Micah, Viewing Shepherd - Fontanini® 12" Collection
$164.99 $185.00
52958
089945529586
12" VIEWING MICAH WITH LAMB
NATIVITY FIGURE FONTANINI
FONTANINI 12" RETAIL
FONTANINI
POLYMER
12"SCALE